Lukk søk

Videregående kurs driftsoperatører i farlig avfall

Avfall Norges faggruppe for farlig avfall og miljøgifter har utviklet et eget kurs for driftsoperatører som enten har tatt grunnkurs tidligere, eller som har jobbet med farlig avfall over lenger tid. Dette er et kurs som går over fire dager og tar for seg svært mange utfordringer knyttet til det å motta, håndtere, klassifisere, velge riktig emballasje og ikke minst - redusere risiko innenfor temaet farlig avfall. Kurset har en avsluttende prøve som gjennomføres siste dag før avreise. Se program for nærmere beskrivelse av kurset.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Kurset dekker:

  • Generell kjemi og avfallskjemi

  • BA-avfall

  • Hva skjer med avfallet? Fra mottak til behandlingsanlegg

  • ADR 1.3

  • HMS

  • Hvordan håndtere gass på farlig avfallsmottak?

  • Sikker emballering av farlig avfall

  • Håndtering av batterier


Timeplan Videregaende Kurs Driftsoperatorer Farlig Avfall 2018


Mandag 12. februar

10.00–12.00

Foredragsholder: Bjørn E. Berg Sjefsingeniør, Horisont Miljøpark AS

Første delen er en generell kjemi del hvor utgangspunktet er det periodiske systemet og hvordan ulike reaksjoner i FA-kjemien kan knyttes opp mot oppbyggingen av systemet. Egenskaper til ulike løsemidler og deres innflytelse på reaksjoner og eventuelt det å redusere aktiviteten kommer man også innpå. Begrepet pH, red/oks prosesser er også en del av denne gjennomgangen.

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Generell kjemi

14.00–18.30

Foredragsholder: Ken Narverud Farlig gods ekspert, DGM Norway

Denne delen omhandler ADR 1.3 med fokus på valg av emballasje og klassifisering av stykkgods. Opplegget er forankret i ADR 2017, og alle kursdeltakerne må skaffe tilveie denne boken innen kursstart. Boken kan også bestilles ferdig merket via Avfall Norge.

18.30–19.30

Middag

19.30–21.00

Foredragsholder: Hans-Martin Rønning, Fagrådgiver, Avfall Norge | Bjørn E. Berg Sjefsingeniør, Horisont Miljøpark AS

Gruppeoppgaver og Kahoot

Tirsdag 13. februar

09.00–12.00

Foredragsholder: Bård Andreas Olsen Kjemiker, Renor AS

Denne delen omhandler avfallskjemi med en praktisk tilnærming eksemplifisert fra driftsoperatørenes hverdag. Hva skjer og hvorfor og - når går det galt. Det som hadde et teoretisk preg  første dag vil nå få en praktisk forankring.

12.00–13.00

Lunsj

13.00–15.00

Farlig avfallskjemi

15.00–17.00

Foredragsholder: Rune Fink , Nordisk Emballasje Testing AS

Denne delen tar et dypdykk i emballasje til farlig gods, sertifikater og koder på emballasjen. Hva betyr kodene. Risiko og volumer/mengder er viktige temaer i denne gjennomgangen.

17.00–18.30

Foredragsholder: Hans-Martin Rønning, Fagrådgiver, Avfall Norge | Bjørn E. Berg Sjefsingeniør, Horisont Miljøpark AS

Gruppeoppgaver og Kahoot

18.30–19.30

Middag

19.30–21.00

Gruppeoppgaver og Kahoot

Onsdag 14. februar

09.00–12.00

Foredragsholder: Eirik Wærner Miljørådgiver, Hjellnes consult

Denne delen omhandler BA-avfall. Her er det fokusert på miljøkjemien og visuell kontroll av avfall. Hvorfor og hvordan (gjenkjennelse)

12.00–13.00

Lunsj

13.00–15.00

BA-avfall

15.00–17.00

Foredragsholder: Kari Bang Sikkerhetsrådgiver, Batteriretur AS

Denne delen omhandler batterier. Det blir sett på sortering, emballering og transport som farlig gods av forskjellige typer batterier. Man kommer også innpå konsekvenser ved mangelfull emballering.

17.00–18.30

Gruppeoppgaver

18.30–19.30

Middag

19.30–21.00

Gruppeoppgaver og Kahoot

Torsdag 15. februar

08.00–10.00

Foredragsholder: Rune Fink , Nordisk Emballasje Testing AS

Siste dagen starter med besøk på laboratorium for testing av emballasje til farlig gods (fat, IBC og flasker). Vi ser blant annet på hvor ille det kan gå med en IBC som ikke er godkjent.


10.00–12.00

Foredragsholder: Øivind B. Guldbrandsen , AGA AS

Denne delen omhandler gasser som ofte kommer inn i FA-systemet. Egenskaper, lagring og risiko er i fokus. Det gjennomføres også tester (labskala) som viser hvor ille det kan gå.

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Gasser - som farlig avfall

14.00–16.00

Foredragsholder: Bjørn E. Berg Sjefsingeniør, Horisont Miljøpark AS

Kurset avsluttes med eksamen (frivillig) som bruker «multichoice» prinsippet

Øivind B. Guldbrandsen

Kari Bang

Sikkerhetsrådgiver, Batteriretur AS

Eirik Wærner

Miljørådgiver, Hjellnes consult

Rune Fink

Bård Andreas Olsen

Kjemiker, Renor AS

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver, Avfall Norge

Ken Narverud

Farlig gods ekspert, DGM Norway

Bjørn E. Berg

Sjefsingeniør, Horisont Miljøpark AS