Lukk søk

Kommunalt ansvar

Håndtering av avfall er regulert av et omfattende regelverk. Tidligere har kommunene og de interkommunale avfallsselskapene først og fremst forholdt seg til miljøregelverket, primært forurensingsloven. I dag har også andre regelverk fått større betydning, eksempelvis for organisering og selskapsstruktur, offentlige innkjøp, skatteregler med mer.

I Norge er innsamling av avfall fra alle husholdningene et kommunalt ansvar. Med 426 kommuner er det naturlig at det finnes flere forskjellige måter både innsamling, transport og kildesortering blir praktisert. Blant annet er størrelsen på kommunene, antall innbyggere og befolkningstetthet ofte avgjørende for hvilken løsning som er best lokalt. Flere steder har kommuner etablerer interkommunale selskaper som har ansvaret for oppsamling, innsamling og behandling av husholdningsavfallet. Kommunen har også anledning til å sette avfallshåndtering ut på anbud, og la private selskaper stå for en eller flere av renovasjonsoppgavene.

De siste tiårene har kildesortering stort sett blitt løst med en ekstra avfallsbeholder per utsortert avfallstype. I dag ser vi at det er en utvikling i type innsamlingsløsninger og flere og flere av Norges innbyggere blir tilknyttet nye og moderne avfallsløsninger, mange av disse representeres ved nedgravde løsninger.

Kommuner og interkommunale selskap i Norge har også hatt en unik mulighet for å implementere og utvikle ny avfalls- og gjenvinningsteknologi. BIR i Bergen har blant annet stått for utbyggingen av et av verdens største nedgravde avfallssug i en eksisterende by. Romerike avfallsforedling (ROAF) har et ettersorteringsanlegg i verdensklasse, som blant annet har evnet til å plukke ulike typer plast fra restavfallet til innbyggerne.

Avfall Norge er opptatt av kommunens rolle som oppdragsgiver, og arbeider med dette gjennom Faggruppen for kommunalt ansvar og anskaffelser.  2017 holder gruppen i et prosjekt for å lage en veileder for offentlig-offentlig samarbeid. I tillegg jobber faggruppen for lage en nasjonal norm for nedgravde løsninger, et område som i dag har ulik praksis rundt omkring i Norge.