Lukk søk

Faggruppe for avfallsressurser

Faggruppen for avfallsressurser jobber med spørsmål rundt innsamling, sortering, transport og materialgjenvinning av avfall. Gruppen tar seg alt fra virkemidler for økt sortering til rapportering innenfor disse feltene. Faggruppens ambisjoner er å bidra aktivt til videreutviklingen avfallsbehandlingen i Norge og følger den politiske utviklingen tett innenfor fagfeltet.

I tillegg til å være en faglig ressurs for Avfall Norge står faggruppen for to seminarer hvert år. Gjenvinningsseminaret tar for seg aktuelle temaer innenfor materialgjenvinning og temaer der faggruppen mener trengs å komme i fokus, og  Produsentansvarsdagen omhandler tidsaktuelle problemstillinger i forbindelse med returordninger og videreutvikling av produsentansvarsordringer i Norge.  


Aktuelle prosjekter

Det største av faggruppens prosjekter for 2017 vil omhandle verdikjeder for avfallsmateriale. Formålet er å systematisk kartlegge verdikjedene for de ulike kildesorterte avfallsfraksjonene, og studere omfanget av feilsorteringer, hvor de finner sted og hvilken effekt dette har for den endelige materialgjenvinningen. Formålet med prosjektet er å bidra til høyere materialgjenvinning lokalt og nasjonalt ved å vise til forbedringspunkter i de eksisterende verdikjedene for materialgjenvinning.

Prosjektene som faggruppen er involvert i 2017 viderefører temaene fra 2016. Gruppen gjennomførte gruppen tre prosjekter: To kartla markedet for ombruk for henholdsvis avfallstrevirke, og elektronisk og elektrisk avfall, og et tredje så på hvordan rapporteringen av avfallsstatistikk kan forbedres slik at man får bedre lokale og nasjonale data.

Statistikkprosjektet blir videreført der man i årets utredning skal se på hvordan innrapporteringen av avfallsstatistikk kan forbedres slik at vi får mer presise data. Neste prosjekt innen avfallstrevirke skal bidra til å utvikle markedet for denne materialstrømmen, og finne nye områder der avfallstrevirke kan benyttes.


Fagansvarlig

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon: 97578502

Leder i faggruppen

Ellen Halaas

Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)
Ansvar: Leder Faggruppe for avfallsressurser

Medlemmer i faggruppen

Barbro Relling

BIR Privat AS

Bjørn Heggelund

Innherred Renovasjon

Christian Lie

HIAS IKS

Jacob Smith

Syklus Glass AS

Mette Gilhuus Johansen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RFD)

Øivind Brevik

KS Bedrift

Tord Tjelflaat

IVAR IKS

Materialstrømsanalyse treavfall

Publisert: 24. februar 2017 | Oppdragstaker: Hjellnes Consult AS
Faggruppen for avfallsressurser jobber med spørsmål rundt innsamling, sortering, transport og materialgjenvinning av avfall. Gruppen tar seg alt fra virkemidler for økt sortering til rapportering innenfor disse feltene. Faggruppens ambisjoner er å bidra aktivt ...

Potensialet for økt materialgjenvinning av farlig avfall som oppstår i Norge

Publisert: 13. januar 2017 | Oppdragstaker: Bargfald Miljørådgivere
Faggruppen for avfallsressurser jobber med spørsmål rundt innsamling, sortering, transport og materialgjenvinning av avfall. Gruppen tar seg alt fra virkemidler for økt sortering til rapportering innenfor disse feltene. Faggruppens ambisjoner er å bidra aktivt ...

Kostnader ved utsortering av produsentansvarsavfall

Publisert: 30. juni 2014 | Oppdragstaker: Energidata Consulting
Faggruppen for avfallsressurser jobber med spørsmål rundt innsamling, sortering, transport og materialgjenvinning av avfall. Gruppen tar seg alt fra virkemidler for økt sortering til rapportering innenfor disse feltene. Faggruppens ambisjoner er å bidra aktivt ...