Lukk søk

Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

En bærekraftig returordning for fritidsbåter

Publisert: 16. februar 2017 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk | Av: Kine Martinussen

Det viktigste er at de nye bevilgningene over statsbudsjettet gjør det mulig å bygge opp en bærekraftig ordning som kan finansiere seg selv.

Forslag til ny Byggteknisk forskrift (TEK 17)

Publisert: 8. februar 2017 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk | Av: Kine Martinussen

Avfall Norge har i høringsinnspill til Direktoratet for byggkvalitet påpekt at målet om sortering og materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall bør økes fra 60 til minimum 70 vektprosent. Innspillet kommer i forbindelse med revidering ...

Norsk klimalov - ressurseffektivitet må med

Publisert: 9. desember 2016 | Fagområde: Generelt | Av: Kine Martinussen

Klima- og miljødepartementet foreslår å lovfeste at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen skal hvert år rapportere til Stortinget om utviklingen i klimagassutslippene. Avfall Norge støtter innføringen av en Klimalov som en ...

Utredning om nytt deponi for farlig avfall

Publisert: 3. juni 2016 | Fagområde: Deponi, Farlig avfall | Av: Kine Martinussen

Norge er forpliktet til å ta forsvarlig hånd om farlig avfall og er dermed også forpliktet til å ha tilgang på tilstrekkelig kapasitet til dette.

1